SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Höftprotes

  Höftproteskirurgi på SportsMed Carlanderska sjukhuset avseende år 2021

  En sammanfattning

  År 2021 präglades av en minskad produktion på grund av pandemin men inte i lika stor utsträckning som under 2020. Det utfördes i Sverige 17 390 totala höftprotesoperationer. En stor förändring som ses i registreringarna är att en allt större andel operationer utförs av privata aktörer och under 2021 utfördes 41% av alla operationer av privata aktörer. Antalet ingrepp på SportsMed Carlanderska har ökat varje år och trots pandemin även ökat 2021 jämfört med 2020.

  Samtliga patienter och operationer registreras i det svenska kvalitetsregistret Ledprotesregistret som är en sammanslagning av de tidigare registren Höftregistret och Knäprotesregistret. Uppföljning görs vid 1 år, 6 år, och 10 år. Vid dessa tillfällen är det patienten själv som svarar på frågor om hur de upplevt resultatet av höftproteskirurgin. De resultat som redovisas i denna sammanfattning baseras på patienter som har svarat på 1-årsuppföljningen om inget annat anges.

  På SportsMed Carlanderska har 2 927 primäroperationer registrerats sedan 2010. Andelen av operationerna som registreras i höftregistret är 97%. Vi ser en tydlig ökning av produktionen de senaste åren. Forskning visar att en ökande årlig produktionsvolym per operatör är associerad med en minskad risk för oönskade händelser inom 90 dagar.

  Medelåldern var 71 år för alla primära höftproteser. Det var 41% män och 59% kvinnor som opererades under perioden. BMI var 27 i medeltal. Dessa bakgrundsvariabler är lika de som gäller för övriga riket. Operationstid, medelvärde i minuter var för riket 79 och för SportsMed Carlanderska något kortare, 72 minuter.

  I dessa resultat bör hänsyn tas till olika egenskaper hos patienter som opereras på SportsMed jämfört med andra kliniker där patienter kan ha andra förutsättningar att förbättras med kirurgi, sk case-mix. Ur höftregistret tas en kvalitetsindikator fram som baseras på den ”vanlige” patienten, där ålder, kön och andra faktorer är samma, som då kan jämföras mellan kliniker och SportsMed mot rikets genomsnitt per utfallsmått.

  Beskrivning av verksamheten

  Höftproteskirurgins verksamhet avseende primäroperationer har fördelat sig årsvis sedan 2010 enligt följande:

  Tabell 1. Fördelning av ingrepp 2010 till 2021

  201020112012201320142015201620172018201920202021
  118158123113158146176207265393493577

  Utfallsmått

  Utfallsmått (PROM; patientrapporterade utfallsmått) som används i höftregistret är EQ5D och EQVAS för livskvalité, smärt VAS för smärta och tillfredställelse med ingreppet som patientnöjdhet. Traditionellt utfallsmått som också rapporteras här är 90-dagars mortalitet och oönskade händelser.

  Tabell 2. Här ses utfallsmåtten jämfört med riket.

  UtfallsmåttSportsMedRiket
  EQ-5D, generell hälsostatus (andel bättre)89,3%86,1%
  EQ VAS (hälsorelaterad livskvalitet)
  Förändring innan operation-1 år efter2119
  Ledsmärta efter 1 år (Förbättring, 2,9 2,8 Andelen nöjda med ingreppet92%88%

  högre värde=större bättring)

  Komplikationer

  Reoperation inom 2 år

  Reoperation inom 2 används som en kvalitetsindikator för primära höftprotesoperationer. Detta är det sätt Socialstyrelsen valt som en nationell kvalitetsindikator och anses som ett av de viktigaste och mest påverkbara resultatet som rapporteras för höftprotesoperationer.
  Trenden över åren (2010-2021) är att SportsMed Carlanderska minskar andelen reoperationer, medan riket som helhet ligger på samma nivå över denna tid. Andelen reoperationer inom 2 år var 1,1% för SportsMed Carlanderska och 2,6% för Riket.

  Oönskade händelser

  Med oönskade händelser menas ”Alla former av återinläggning som är associerade till det genomförda ingreppet”. Denna indikator innefattar också mortalitet inom perioden.
  För SportsMed var resultatet mortalitet inom 90 dagar 0%. Dessa värden är bland de lägsta i riket. Motsvarande värden för riket är 4,0%.

  Sammanfattning

  Patienter opererade på SportsMed har ett mycket tillfredställande resultat efter höftproteskirurgi. Jämfört med preoperativa värden så är förändringen i samtliga utfallsmått bättre än det som anses vara ”minsta viktiga kliniska skillnad” för dessa typer av ingrepp.

  Jämfört med patienter i höftprotesregistret opererade på andra kliniker eller riket som helhet så framstår dessa resultat för patienter opererade på SportsMed Carlanderska som bättre.