SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Swespine-ryggregister

  Årsrapport för ryggkirurgi (avser år 2021) på SportsMed, Göteborg Mars 2022

  Antal ingrepp sedan 2011 är 1 681, av dessa har 1 437 opererats i ländryggen och 244 i halsryggen. Medelåldern var 46 år och fördelningen mellan könen var 65% män och 35% kvinnor.

  Samtliga patienter och operationer registreras i det svenska kvalitetsregistret SWESPINE. Uppföljning görs vid 1 år, 2 år, 5 år och 10 år. Vid dessa tillfällen är det patienten själv som svarar på frågor om hur de upplevt resultatet av ryggoperationen. De resultat som redovisas i denna sammanfattning baseras på patienter som har svarat på 1-årsuppföljningen, där svarsfrekvensen är 75% och ligger något högre jämfört med övriga riket som har en uppföljning-frekvens efter 1 år på ca 65%.

  Ryggkirurgins verksamhet har fördelat sig årsvis sedan 2011 enligt följande:

  Diagram som visar förändring av antal ingrepp per år från 2011 till 2021

  Diagnosfördelning 2020:

  DiagnoserAndel av samtliga diagnoser
  Diskbråck36%
  Spinal Stenos40%
  Segmentrelaterad smärta16%
  Annan diagnos2%
  Istmisk Spondylolistes6%

   

  Vanligaste diagnoser är således diskbråck och spinal stenos som tillsammans utgör 76% i diagnosfördelningen. De ingrepp som är vanligast är konventionell diskbråckskirurgi och konventionell dekompressionskirurgi för spinal stenos.

  Utfallsmått som används i ryggregistret är VAS Rygg, VAS Ben för mätning av smärta, EQ5D för livskvalite och slutligen Oswestry Disability Index för funktionalitet.

  Tabellen nedan visar patientrapporterade utfallsmått 1 år postoperativt i absoluta tal. De diagnoser som inkluderas i resultatberäkningen är:

  • Diskbråck
  • Spinal stenos
  • Segmentrelaterad smärta
  UtfallsmåttSportsMedRiket
  NRS Rygg (0-10, 0 bäst)2,43,5
  NRS Ben (0-10, 0 bäst)2,43,4
  EQ5D (0-1, 1 bäst)0,750,66
  Oswestry Disability Index (0-100, 0 bäst)15,822,8

  NRS=Numerical Rating Scale for pain

  Här syns tydligt att SportsMeds resultat efter 1 år är bättre än riket i övrigt avseende dessa utfallsmått för ovan valda diagnoser.

  Tabellen nedan visar på resultatet per utfallsmått över uppföljningstiden (alla diagnoser):

  Utfallsmått1 år2 år5 år
  NRS Rygg (0-10, 0 bäst)2,22
  NRS Ben (0-10, 0 bäst)2,411
  EQ5D (0-1, 1 bäst)0,750,770,79
  Oswestry Disability Index (0-100, 0 bäst)161413
  Resultatet är lika eller förbättras något över åren.

  Varje utfallsmått visar på stora förbättringar efter ingreppet jämfört med innan. Jämfört med övriga riket så är SportsMed ́s värden bättre för varje utfallsmått.

  Följande frågor uppmanas patienten att besvara vid varje uppföljningstillfälle och nedan anges hur patienter svarade 1 år efter operationen.

  Hur är din ryggsmärta idag jämfört med innan operationen?

  72% angav att ryggsmärtan jämfört med innan operationen var helt försvunnen eller mycket förbättrad. Riket: 56%

  Hur är din bensmärta /ischias idag jämfört med innan operationen?

  76% angav att bensmärtan jämfört med innan operationen var helt försvunnen eller mycket förbättrad. Riket: 58%

  Har du återgått i arbete?

  74% angav återgång till heltidsarbete och 14% till deltidsarbete. Riket: 31% heltid och 13% deltid.

  Tar du smärtstillande mediciner för dina ryggbesvär?

  65% angav inga mediciner, 26% angav att det tar mediciner ibland och 9% angav att de äter smärtstillande medicin regelbundet för sina ryggbesvär. Detta är en stor förbättring jämfört med innan operationen.

  Riket: 42% angav inga mediciner, 32% ibland och 26% angav att de äter smärtstillande mediciner regelbundet.

  Hur lång promenad klarar du i normal takt?

  88% angav att de går mer än 1 kilometer i normal takt 1 år efter operation. Innan operationen var det endast 44 % som klarade av att promenera i normal takt i mer än 1 kilometer.

  Riket: 58% angav att de kan gå mer än 1 km i normal takt.

  Hur är din inställning till resultatet av din genomgångna ryggoperation?

   

  UtfallsmåttSportsMedÖvriga riket
  Jag är nöjd83%68%
  Jag är tveksam13%21%
  Jag är missnöjd4%11%

  Sammanfattning

  Patienter opererade på SportsMed har ett mycket tillfredställande resultat efter ryggkirurgi. Jämfört med preoperativa värden så är förändringen i samtliga utfallsmått bättre än det som anses vara ”minsta viktiga kliniska skillnad” för dessa typer av ingrepp.

  Jämfört med patienter i ryggregistret opererade på andra kliniker så framstår dessa resultat för patienter opererade på SportsMed Carlanderska som bättre. Dock bör hänsyn tas till olika egenskaper hos patienter som opereras på SportsMed jämfört med andra kliniker där patienter kan ha andra förutsättningar att förbättras med kirurgi, sk case-mix. På vården i siffror finns justerade resultat för SportsMed jämfört med riket.

  För patienten viktiga utfallsmått som gångkapacitet och återgång i arbete är dessa värden signifikant bättre för patienter opererade på SportsMed jämfört med övriga riket. Konsumtionen av mediciner minskas avsevärt och patientens nöjdhet med resultatet av operationen är avsevärt bättre jämfört med riket i övrigt.