SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Mångfalds och jämställdhetspolicy

  SportsMed anser att mångfald är av stor vikt för att skapa ett arbetsklimat som krävs för långsiktig framgång och en positiv patient/kundupplevelse. Med mångfald menar vi spridning i ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättningar samt sexuell läggning. SportsMed ska ha en inkluderande kultur.

  Vi arbetar för att alla medarbetares erfarenheter, kunskap och fulla potential ska tas till vara och att alla har samma förutsättningar att göra karriär och utvecklas. Arbetsmiljö och arbetsorganisation ska anpassas så att alla medarbetare behandlas med respekt och värdighet, samt har lika rättigheter och skyldigheter. Alla anställda ska kunna förena yrkesliv, föräldraskap och privatliv i övrigt.

  SportsMed ska ge alla medarbetare lika villkor och lön för arbete att betrakta som lika eller likvärdigt. Vi ska upptäcka och åtgärda osakliga löneskillnader. Lönediskriminering får inte förekomma.

  Sexuella trakasserier får aldrig förekomma. Vi ska proaktivt motverka och stoppa all direkt eller indirekt diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

  Chefer med personalansvar på alla nivåer ansvarar för jämställdhetsarbetet.

  Om en medarbetare upplever något som kan anses som kränkande från någon inom företaget eller från en patient vänder man sig i första hand till närmsta chef och om det av någon anledning känns svårt eller fel kan man kontakta en annan chef eller VD.

  Om en patient känner sig utsatt vänder man sig till SportsMeds reception, mottagningstelefon eller e-mail och ärendet ska sedan lämnas vidare till enhetschef och eller VD.