SportsMed strävar mot högsta kvalité och bästa service med patienten i fokus.
031-81 81 66
Carlanderska sjukhuset, 405 45 Göteborg


Mån 8.00-20.00
Tis 8.00-17.00
Ons 8.00-17.00
Tors 8.00-20.00
Fre 8.00-16.30

Kontakt oss
  Korsbandsregister

  Årsrapport för SportsMed, Göteborg.

  Korsbandsrekonstruktion

  Samtliga ingrepp registreras i det Svenska Korsbandsregistret XBASE

  Korsbandskador

  Stabiliteten i ett knä är beroende av det främre och bakre korsbandet. De flesta skadorna uppstår i samband med utövandet av idrott och då framför allt vid rotationsvåld mot knäet. Hälften av dessa främre korsbandsskador är vad som kallas en isolerad skada, då endast det främre korsbandet har skadats, medans den andra hälften också har skador på andra ledband i knäet, menisker och/eller brosk. Den vanligaste aktiviteten i samband med skada är fotboll följt av utförsåkning.

  Incidensen för främre korsbandsskador i Sverige är ca 80 skador per 100 000 tusen invånare vilket betyder att ungefär 6 000 personer skadar det främre korsbandet varje år. Året 2019 opererades 3 951 personer med primär korsbandsrekonstruktion och 394 revisioner i Sverige.

  Behandlingen är icke-kirurgiskt eller kirurgiskt, den icke-kirurgiska behandlingen innebär att man bygger upp sin muskelstyrka tillsammans med en fysio.

  Den kirurgiska behandlingen utförs med titthålsteknik där man använder transplantat från patellarsenan eller hamstringsenan. Operationstiden är vanligen mellan 60-90 minuter och sker både dagkirurgiskt eller inom slutenvård.

  Demografiska data för operationer utförda på SportsMed 2019

  44 primärrekonstruktioner utfördes på SportsMed 2019 och 3 revisioner, år 2018 var antalet primärrekonstruktioner 15 och 2 revisioner. Sedan 2005 har 161 primärrekonstruktioner utförts och 10 revisioner. Riket som helhet utförde 3 951 ingrepp 2019 och 394 revisioner. Tid mellan skada och operation är 494 dagar i riket men endast 288 på SportsMed, detta kan förklaras med generellt kortare ledtider. På SportsMed utförs endast dagkirurgiska ingrepp.

  Tabellen visar på typ av transplantat.

  Typ av transplantat

  Antal

  %

  Hamstringraft

  40

  91%

  Patellargraft

  4

  9%

  Patientprofil

  Tabellen visar demografiska data för patienterna

  Antal (om inget annat angivits)

  %

  Kvinnor

  20

  45,5%

  Män

  24

  54,5%

  Medelålder

  37 år

  Ingrepp på höger knä

  17

  39%

  Ingrepp på vänster knä

  27

  61%

  Resultat

  Revision inom 2 år används som ett uttfallsmått och SportsMed har inga revisioner inom 2 år. För riket gäller 2,3% revisioner inom 2 år.

  PROM (patientrapporterade utfallsmått)

  De mått som används i registret är KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score), som utvärderar fem domäner: symptom, smärta, funktion daglig, funktion idrott/motion och livskvalité, och EQ5D, ett allmänt frågeformulär som utvärderar hälsorelaterad livskvalitet.

  Tabellen visar KOOS 2-års resultat för SportsMed jämfört med övriga riket.

  KOOS

  (Smärta, symptom och ADL)1

  KOOS

  (Funktion och Livskvalitet)2

  Svarsfrekvens vid 2-års uppföljning

  SportsMed

  85

  63

  61%

  Riket

  84

  62

  44%

  ADL, activities in daily life. Skalan är 0-100 där högre är bättre. 

  1 Dessa medelvärden är sammanräknade (i registret) från domänerna symptom, smärta och funktion vid dagliga aktiviteter.

  2 Dessa är framräknade från domänerna funktion vid idrott/motion och knärelaterad livskvalitet.

  EQ5D skalan presenteras som ett index från -0,59 (som indikerar ett mycket dåligt tillstånd) och 1 som ska representera full hälsa.

  EQ5D VAS är ett självskattat hälsotillstånd, en barometer som går från 0, sämsta tänkbara tillstånd, till 100, bästa tänkbara tillstånd.

  För EQ5D Index är resultatet 0,89 och för EQ5D VAS är resultatet 75.

  Motsvarande värden för riket finns ej att finna i korsbandsregistrets årsrapport så ingen direkt jämförelse kan göras här. 

  Men jämfört med SportsMed preoperativa värden så är dessa resultat signifikant bättre.

  Sammanfattning

  Sammantaget syns kortare tid från skada till operation, inga revisioner inom 2 år och likvärdiga eller bättre patientrapporterade utfallsmått jämfört med riket. Svarsfrekvensen gällande utfallsmåtten är fortsatt låg men registergruppen arbetar med att förbättra det. För forskningens skull är det avgörande att svarsfrekvensen på patientrapporterade utfallsmått uppnår minst 80%. Rikets 44% vid 2 år är inte tillfredsställande, inte heller Sportsmeds 61% är tillfredsställande och vi arbetar med att förenkla rutinen för ifyllande av frågeformulären postoperativt.